Kommissorium

Kommissorium for Præsidiet vedrørende Reformationsjubilæet i 2017
(fejring af 500 året for Luthers teseopslag den 31. oktober 1517)

Formål og opgaver

Præsidiet for Reformationsjubilæet i 2017 har haft det overordnede ansvar for fejringen af jubilæet med det sigte at fremme forståelsen af Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Det var Præsidiets opgave at:

  • udgøre jubilæets officielle forankring
  • fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer for jubilæet
  • sikre et nationalt overblik over relevant forskning og formidling samt relevante folkekirkelige aktiviteter
  • overveje behovet for ny forskning på området via fondsfinansiering
  • indgå aktivt i formidlingsopgaven – også med hensyn til tilvejebringelse af fondsmidler
  • fremskaffe viden om, hvad der sker i andre lande i forbindelse med jubilæet
  • sikre en national og international markedsføring af jubilæet, herunder oprettelse af hjemmeside samt udarbejdelse af logo

Præsidiets medlemmer og organisering

Præsidiet var sammensat af en formand samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken. Se medlemmerne af præsidiet her.

Præsidiet kunne etablere arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver.

Udgifter i relation til præsidiets arbejde, herunder udgifter til mødeafholdelse og eventuelle honorarer til præsidiemedlemmerne, har været afholdt af Kirkeministeriet. Der blev udarbejdet en forretningsorden for Præsidiet.

Præsidiet indstillede sit arbejde med udgangen af 2017.

Hendes Majestæt Dronningen var protektor for Reformationsjubilæet 2017.