Finansiering af samfundsmæssige aktiviteter

Projekter tildelt støtte i 2016

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet v/prodekan og studieleder, lektor PhD Carsten Selch Jensen. 
Projekt:To todages-kurser om reformationen for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen på Det Teologiske Fakultet”
Tildelt et beløb på kr. 120.000,- 
Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet har fået bevilget midler til afholdelse af to todages-kurser om reformationen og dens betydning. Kurset er målrettet gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen. Kurserne planlægges i samarbejde med gymnasielærerne i fakultetets efteruddannelsesudvalg, og vil kunne tilvejebringe ny viden om 1500-tallets reformation og ny viden om reformationens betydning for samfund, kirke og kultur op til i dag. Fakultetet vil udover denne undervisning af gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen også kunne tilbyde at sende studerende ud, som kan assistere lærerne med undervisningen i reformationen. Efter kursernes afholdelse omsættes kursets indhold og diskussioner til et inspirationsrum med bl.a. det anvendte materiale, de udarbejdede forløb og små film på fakultets elektroniske ressourceportal til lærere og elever i gymnasiet, teol.ku.dk/formidling/Gymnasieskolen/.
Evaluering af projektet.

Redaktionsgruppen for studenter og universitetspræsterne i Danmark v/cand. theol. Lise Lotz
Projekt
: ”Bordsamtaler 2017”
Tildelt et beløb på kr. 50.000,-
Projektet ”Bordsamtaler 2017” er centreret omkring lokale, styrede bordsamtaler over et måltid mad – inspireret af Luthers Tischreden. Målgruppen er studerende ved videregående uddannelser. Målet er at gøre reformationen og jubilæet i 2017 spændende og relevant for nutidens studerende på en måde, der på en gang er fri og bundet.  Samtaleemnerne vil kredse om forskellige aspekter af begrebet ”Frihed” – og reformationens indflydelse på det. Bordsamtalernes udgangspunkter er styrede i både form og indhold, men deltagernes samtaler med hinanden er frie. De lokale studenterpræster/-menigheder/foredragsforeninger/klasser arrangerer selv deres lokale bordsamtaler efter den fælles instruks. Tallet 95, som refererer til Luthers 95 teser, vil være en rød tråd gennem projektet. 
Evaluering af projektet.

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet v/Morten Fink-Jensen
Projekt:
”Støtte til fem møder i Reformationshistorisk Netværk”
Tildelt et beløb på kr. 75.000,-
Reformationshistorisk Netværk blev grundlagt i 2005 med det sigte at fremme forskning og samarbejde på tværs af geografisk og institutionelt spredte forskningsmiljøer i Danmark. De danske forskere, der arbejder med reformationshistoriske temaer, kommer fra forskellige fag (primært historie, kirkehistorie, kunsthistorie, litteraturhistorie) og forskellige institutioner (landets fem universiteter, museer og arkiver). Støtten gives til afholdelse af fem møder i denne kreds, hvor formålet er at sikre gensidig information, koordination og forskningsbaserede oplæg, diskussioner og øvrige faglige udvekslinger blandt forskere, der alle arbejder med reformationshistoriske emner, men er spredt på forskellige institutioner og fagmiljøer. Netværket fungerer som central ramme for det reformationshistoriske samarbejde i Danmark. I de kommende to år – jan. 2016 til dec. 2017 vil alle danske reformationsforskere stå med mange og krævende opgaver, idet efterspørgslen efter foredrag til publikationer m.m. om reformationshistoriske emner er ekstraordinært stor i forbindelse med markeringen af 500-året for Martin Luthers teseopslag. Det er af afgørende betydning for såvel kvalitet som effektivitet af forskningsformidlingen i forbindelse med jubilæet, at landets reformationsforskere få mulighed for at mødes regelmæssigt i denne periode.
Evaluering af projektet.

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Historisk afdeling v/ph.d., projektleder Mette Frisk Jensen
Projekt:
”Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Danmarkshistorien.dk”
Tildelt et delfinansieringsbeløb på kr. 120.000,-
Det tildelte beløb anvendes til udarbejdelse af e-bøger og film i forbindelse med et stort, nyt undervisningsmateriale, der publiceres på Danmarkshistorien.dk som optakten til og selve reformationen i Danmark samt den Lutherske kulturarv og dens betydning for det danske samfund. Materialet vil blive udarbejdet og publiceret på websitet Danmarkshistorien.dk i løbet af år 2016, så det er klar til brug i god tid inden 500-året for offentliggørelsen af Martin Luthers 95 tester i oktober 2017. Det vil være materiale, der både egner sig til undervisningsbrug, samt til alle der søger nem og frit tilgængelig saglig viden på nettet om reformationen og dens betydning. Der vil blive udviklet en række større temaer, der samler materialet og giver læserne overblik over begivenhederne og mulighed for at fordybe sig i lektionsartikler, kildemateriale og quizspørgsmål om de historiske begivenheder i forløbet op til og i forbindelse med reformationen samt i belysningen af den lutherske kulturarv i Danmark de seneste 500 år.
Evaluering af projektet.

Sangens Hus i Herning
Projekt:
”Reformationsjubilæet 1517-2017 med fokus på sang”
Tildelt et delfinansieringsbeløb til hovedprojektet på kr. 250.000,-
Sangens Hus i Herning vil i samarbejde med en række sang-, skole- og kulturaktører i hele Danmark skabe en folkelig markering af Reformationsjubilæet 1517-2017 med hovedformålet at styrke den folkelige sang. Ved at gøre sang og fællessang til et fokuspunkt med involvering af generationer og institutioner på tværs af samfundet får den folkelige sang et løft. Samtidig får man, ved at få danskerne til at synge sammen, kastet lys over Reformationens betydning for vores nationale identitet. Reformationen havde stor betydning for fællessangen i Danmark, idet der blev indført salmesang på modersmålet, og Luther fremhævede vigtigheden af at lade menigheden deltage aktivt i sangen, som udtryk for de troendes udøvelse af præstegerningen. Han havde desuden et fokus på nye salmer og sange, som dels fik en undervisende rolle i forhold til folk, og dels var et redskab til at udtrykke taknemmelighed. På baggrund af bl.a. dette, er projektet tilrettelagt sådan, at man gør ti salmer og sange til et særligt omdrejningspunkt eller rød tråd – heriblandt nyere og ældre sange og salmer - men alle almindeligt kendte. De vil ud over at være kendte og benyttede også blive udvalgt efter kriteriet, at de skal afspejle en udvikling i salme- og fællessangstraditionen.
Evaluering af projektet.

Rollespilsakademiet
Projekt:
”Et landsdækkende rollespil”
Tildelt et beløb på kr. 100.000,-
Dette landsdækkende rollespil, henvendt til voksne, er et folkeligt projekt. Spillet udvikles af Dansk Rollespilsakademi i et samarbejde med Roskilde Stift. Ideen med rollespillet er at skabe en interaktiv formidling af reformationens samfundsmæssige konsekvenser til særligt unge og yngre mennesker. Rollespillet kan belyse temaer som autoritet, samvittighed, socialt ansvar m.m. Flere voksne, der med succes har arbejdet med børn og rollespil i f.eks. spejdersammenhæng, har efter at have prøvet den effekt, det har haft - også som særlig læringsstil - efterlyst rollespil, der kunne anvendes til unge og voksne.
Evaluering af projektet.

Et sydslesvigsk projekt med tre parter: Dansk Skoletjeneste, Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde og Dansk Kirke i Sydslesvig
Projekt:
”Luther på slottet – et fælles undervisningsprojekt for unge fra 7. klasse til 3.g.”
Tildelt et beløb på kr. 100.000,-
Luther på slottet” er et sydslesvigsk projekt. Her vil tre parter: Dansk Skoletjeneste, Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde og Dansk Kirke i Sydslesvig lave et fællesprojekt for unge fra 7. klasse til 3g. I alt drejer det sig om 8-900 elever. ’Luther på Slottet’ består dels af et undervisningsmateriale, som alle klasser vil bruge, dels af en stor event, som allerede er fastsat til 10. maj 2017 på Gottorp Slot, som har stillet sig til rådighed. De tre parter forestiller sig, at ”Luther på Slottet” vil have en karakter, der gør, at det kan bruges også i årene efter 2017. Det vil også blive stillet til rådighed for danske skoler.
Evaluering af projektet.

Cand. phil. Sigurd Barrett,
Projekt:
”Vi Lytter til Luther” – et musikalsk formidlingsprojekt til kirker og hjem.
Tildelt et delfinansieringsbeløb på kr. 100.000,-
”Vi lytter til Luther” er et musikalsk formidlingsprojekt til kirker og hjem. Det er Sigurd Barrett, der er den drivende kraft, og projektet består - foruden en bogudgivelse på Politikens Forlag med tilhørende sange - af 12 film med Sigurd og tøjdyret Snapper, som fortæller om Luthers liv, ideer og betydning, samt om Hans Tavsen og Reformationen i Danmark. Derudover er inkluderet i projektet en sangbog, pædagogisk materiale til kirke og skole (udgivet på forlaget Dansk Sang), en turné, hvor Sigurd Barrett tager rundt i Danmark og besøger forskellige kirker, og synger og fortæller om Luther og Reformationen i Danmark med sit orkester. En del af projektets idé er at få formidlet Luthers liv og tanker i et sprog, som både børn (og voksne) kan forstå, og dermed nå helt ind i de danske dagligstuer. Med spørgsmål som: Hvad betyder Reformationen? Er det noget, man kan spise? Og Hvad vil det sige at købe afladsbreve. Fås de i Netto?, prøver Sigurd Barrett at kaste lys over, hvad Reformationen betyder for os i dag, så der kommer en større forståelse for, at hele vores tænkning omkring kirke, fællesskab og ytringsfrihed bunder i reformationens tankesæt.
Evaluering af projektet.

Projekter tildelt støtte i 2015

Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF – udviklingsprojekt om Reformationen tildelt et beløb til udviklingsprojekt på kr. 81.850 i 2015. 
Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF har fået bevilget midler af den samfundsrelaterede pulje til et udviklingsprojekt om Reformationen, som skal munde ud i, at der udarbejdes undervisningsmateriale om Reformationen til brug for undervisning på de gymnasiale uddannelser. Materialet vil blive gjort tilgængeligt på EMU portalen og Historielærerforeningen udbyder et nationalt kursus, hvor materialet præsenteres.
Evaluering af projektet.